Edit Steinberg

מדיניות פרטיות

תנאי שימוש באתר ומדיניות ביטולים

תקנון זה מפרט את תנאי השימוש המחייבים באתר editsteinberg.co.il

מסמך זה יגדיר את חובותיך ואת זכויותיך בעת השימוש באתר זה, הגלישה וכן בעת החלפת שירותים ומוצרים עם גולשים אחרים, השתתפות בסדנאות, מבצעים, רכישת מוצרי תוכן או מוצרים אחרים באתר– www.editsteinberg.co.il (להלן, “האתר”).

במסגרת פעילותו מאפשר האתר לכל אדם ו/או גורם אשר גולש ברשת האינטרנט באמצעות מחשב ו/או מכשיר סלולרי או כל מדיה אחרת, בין אם באופן שוטף ובין אם באקראי, לרבות משתמש מזדמן ו/או משתמש קבוע (להלן: "המשתמש") לצרוך את התוכן ואת השירותים המוצעים באתר.

 

 1. עליך לעיין בתנאי השימוש בקפידה, ולפני כל פעולה ו/או רכישה באתר מפני שתנאים אלו מהווים הסכם מחייב בינך לבין האתר המופעל על ידי "סאו פרופשונל" ע.מ. 013007489 (“החברה”) לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה. אם מסיבה כלשהי אינך מסכים לתנאי כלשהו מתנאי שימוש אלו עליך להימנע משימוש באתר ולהימנע מהרשמה, או מרכישה של מוצרים ושירותים דרך האתר.

 

 1. האתר אפשר למשתמש לפרסם במקומות המיועדים לכך באתר וכן להעלות, בכפוף לאיסורים ומגבלות לפי הדין ולפי תקנון זה, תכני גולשים השייכים להם, לרבות קישורים, קבצי אודיו, וידאו, תמונות, צילומים, סרטונים, אנימציות, איורים, תרשימים, מצגות, טבלאות וכיו"ב. ולשלוח הודעות במסרים פנימיים באתר (להלן: "תכני גולשים").

 

מעת לעת יוצעו פעילויות עסקיות כמו סדנאות לבעלי עסקים (להלן יחדיו: "פעילויות") וכן מוצרים נוספים כמו חומרי הדרכה ושיווק אשר יוצעו לרכישה באמצעות האתר (להלן: המוצרים).

 

כניסה לאתר והרשמה

 1. הרשמה לאתר, השתתפות בפעילויות ורכישות מוצרים על ידך באתר מותנית בכך שעליך להיות בן/בת 18 לפחות בעת ביצוע הרכישה, וכן בכך שבבעלותך כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסלוק אותו בישראל, וחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את עסקת הרכישה שביצעת

 

 1. החברה איננה מתחייבת כי בכל עת המוצרים המפורסמים באתר לרכישה אכן יהיו זמינים לרכישה ו/או קיימים במלאי.

החברה תספק לך את המוצרים שהזמנת, בתנאי שהמוצר שהזמנת זמין לרכישה ו/או קיים במלאי שבידי החברה.

 

 1. אם המוצרים שהזמנת אינם זמינים לרכישה, על אף היותם מוצגים באתר, ו/או אזלו מהמלאי ו/או מכל סיבה שהיא, אין באפשרות החברה לספק לך אותם, אזי, תבוטל המכירה ותימסר לך על כך הודעה תוך 7 ימי עסקים וכרטיס האשראי שלך לא יחויב. אולם, אם חויבת בטעות, את/ה מתבקש להודיע לנו על כך במייל ואנו נדאג לזיכוי מתאים. אם המלאי צפוי להתחדש תימסר לך על כך הודעה מטעם החברה בה יפורט מתי למיטב הערכתה של החברה יחודש המלאי ותינתן לך הבחירה אם להשלים את הרכישה או לבטלה. אם חברת כרטיסי האשראי לא אישרה את חיובך, החברה לא תהיה חייבת לספק לך את המוצרים שהזמנת.
 2. הגלישה באתר אינה מחייבת הזדהות או הזנת פרטים אודותיך. אולם כדי להזמין מוצרים באמצעות האתר, עליך להזין בטפסים המיועדים לכך בתהליך ההזמנה את הפרטים הבאים: שם פרטי ושם משפחה, תעודת זהות, טלפון, כתובת מלאה ודואר אלקטרוני. מוטלת עליך האחריות הבלעדית לוודא כי הפרטים שהזנת בעת ההזנה הינם מלאים מדויקים ונכונים.
 3. הפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת ההזמנה, יישמרו במאגר המידע של החברה כל עוד הינך רשום באתר. הם יימחקו מהמאגר אם תבחר להסיר את עצמך מהאתר. אף שאינך חייב לפי החוק למסור לנו פרטים אלה, לא נוכל לטפל ברכישות באתר בלעדיהם. החברה לא תעביר את פרטיך האישיים לגורמים אחרים.
 4. על המשתמש לפעול בהתאם להוראות הרישום ו/או הגביה של החברה ו/או הגורמים האחרים, ובכלל זה למסור פרטים נכונים ומדויקים, ולעדכן את החברה, ללא דיחוי, בכל מקרה של שינוי בפרטים שנמסרו על ידי המשתמש.
 5. אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטים שגויים ו/או לא מלאים ו/או לא מדויקים, החברה לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך ו/או יגיעו אליך במועד. במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים שגויים ו/או לא מלאים ו/או לא מדויקים שמסרת או כיוון שהחבילה לא נדרשה, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.
 6. בנוגע לרישום, יפעל המשתמש כדלקמן:

(א) המשתמש ימלא את דף הפרופיל על פי ההנחיות המופיעות במקום המתאים לכך באתר.

(ב) במידה והמשתמש יהיה מעוניין לקבל שירות הכרוך בתשלום, ישלם לחברה כמפורט בתנאי השימוש המסוימים לשירות, כפי שיפורסם באתר.

לידיעת המשתמש, הגשת פרטים אישיים כוזבים בהקשר זה, לרבות ביחס לאמצעי תשלום, מהווה עבירה פלילית כאמור בחוק העונשין, התשל"ז-1977 והינה אסורה מכל וכל.

(ג) לאחר קבלת הנתונים, תבצע החברה קליטה של הנתונים. תשלח לכתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתמש אישור הרשמה.

 1. מובהר כי החברה רשאית לעדכן את התעריף לגבי שימושים מסוימים באתר, או את מתווה התשלום מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא מתן הודעה מוקדמת למשתמש או הסכמת המשתמש.

הודעה על עדכונים לגבי תשלומים באתר ומועד כניסתם לתוקף, תפורסם באתר או לחילופין תישלח לכתובת הדואר האלקטרוני או הטלפון הנייד של המשתמש שפרטיו נמסרו על ידו ברישום.

 1. על המשתמש האחריות הבלעדית לשמור את הסיסמה שלו ואת דרכי הגישה לשירותים בסודיות, תוך נקיטה בסידורי אבטחה מתאימים, כדי למנוע שימוש וניצול לרעה של חשבון המשתמש.
 2. המשתמש פוטר בזאת את החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, מכל אחריות ו/או חבות הקשורה ו/או המתייחסת לרישום ו/או גביה ו/או סליקה אשר אינה מתבצעת ישירות על ידי החברה.
 3. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמלא, להפסיק את שירותי האתר, כולם או חלקם, ו/או לערוך בהם שינויים ו/או לדרוש לגביהם תשלום, וכן להסיר מהאתר תכנים ומידע ללא שמירתם ולחסום משתמש משימוש באתר, וכל זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת או בהסכמת המשתמש או צד ג' כלשהו.

 

השימוש במידע

 1. השימוש המותר במידע הוא שימוש אישי ופרטי בלבד. המשתמש אינו רשאי לאפשר העברת המידע או להרשות שימוש כלשהו במידע, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצדדים שלישיים.

16.מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המשתמש מתחייב, כי המידע לא ישמש אותו ו/או אחרים למטרות רווח ו/או למטרות מסחריות או עסקיות כלשהן ו/או באופן שעלול לפגוע בעסקי החברה, ובכלל זה הצגת ו/או אחסון המידע מחוץ לאתרי הקבוצה, לרבות  אתרים אחרים ברשת האינטרנט או בכל מדיה אחרת.

למען הסר כל ספק, מובהר בזה כי האיסור על שימוש מסחרי או עסקי במידע חל ביחס לכלל סוגי המידע באתר, לרבות תכנים ופרסומים של צדדים שלישיים שאינם קניינה של החברה.

17.השימוש במידע ו/או הסתמכותו עליו, הנו באחריותו הבלעדית של המשתמש.

 

השימוש באתר

18.המשתמש מתחייב, להשתמש באתר בהתאם לדרישות כל דין, בכפוף לתנאי השימוש של האתר כמפורט בתקנון זה, וכן להימנע מפגיעה בחברה ו/או בצדדים שלישיים. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסגור פרופיל לקוח שאיננו עומד בתנאים הנ"ל, וזאת מבלי שיהא עליה למסור הודעה מוקדמת ו/או הסבר לכך.

19.המשתמש מתחייב, שלא לגרום ו/או לתרום במסגרת גלישתו באתר, בהתנהגותו, מעשיו ומחדליו, במישרין ו/או בעקיפין, לפגיעה ו/או להפרה של זכויות חוזיות, זכויות קנייניות, זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, זכויות מעין קנייניות, חובות זהירות ואמון, סודות מסחריים, סימני מסחר, פטנטים, לא לפרסם לשון הרע, לא לפגוע בפרטיות ובצנעת הפרט, לא להפר צו, לא לבצע  פרסום אסור על פי דין, לרבות פרסומים מתוך דיונים בדלתיים סגורות, הפרה של הוראות צנזורה, פגיעה כלשהי בביטחון המדינה או פגיעה בזכויות צדדים שלישיים.

 1. המשתמש מתחייב כי לא יפר הוראות כל דין בקשר עם שימוש או גלישה באתר וכן לא ייעלה ו/או יפרסם באתר כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים, כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה או העלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, ו/או כל חומר בלתי חוקי, או חומר המעודד ו/או תומך ו/או מסייע בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על אדם או פוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981. למען הסר ספק מובהר כי האיסורים הנ"ל חלים כולם גם ביחס להעלאת קישורים לחומרים ו/או תכנים הפסולים כאמור.

21.המשתמש מתחייב, שלא לפגוע בחברה או במשתמשים אחרים של האתר ברשת האינטרנט בכלל, ובכלל זה להימנע מכל פגיעה ביכולתם ו/או הכבדה עליהם בצריכת שירותים הניתנים באתר וכן להימנע כליל מאיסוף נתונים עליהם. איסור זה כולל גם איסור על משלוח "דואר זבל", מכתבי שרשרת, משחקי פירמידה או כל ניסיון למסור מידע או להציע שירותים או מוצרים שהמשתמשים ו/או החברה לא אישרו קבלתם.

 

22.המשתמש מתחייב, שלא ליטול חלק כלשהו ו/או לתרום או לסייע לפעילות שיתוף קבצים ושלא להשתתף ו/או לתרום להשתתפות בהעברת מידע ו/או הפניה ו/או יצירת קישורים לאתרי אינטרנט מפרים ו/או להפרת זכויות קנייניות של צדדים שלישיים.

 1. המשתמש מתחייב, שלא להשתמש באתר ו/או לפעול באתר בקשר עם הפעולות הבאות: מסירת סיסמאות ו/או פרטים אישיים ו/או אינטימיים אודות גולשים ו/או הטרדת גולשים, התחזות לאחר, עשיית פרסום ו/או קידום מכירות מסחריים, תעמולה פוליטית ו/או קידום מתמודדים ומפלגות בבחירות, שימוש בשפה בוטה ו/או פוגענית, איסוף פרטים על משתמשים אחרים, העתקת פרטים ו/או מודעות מתוך האתר ופרסומם או הצגתם במקום אחר לצרכים מסחריים או באופן שעלול לפגוע בעסקי החברה, הצפת אתרי הקבוצה בהודעות חוזרות, קידום תכנים מלאכותי, פרסום חומרים שקריים או מטעים, פרסום קישורים ו/או העלאת תכנים מיניים או פורנוגרפיים לאתר ו/או תכנים אשר יפגעו ברגשות גולשים אחרים ו/או אשר צפויים להסב להם נזק.

24.המשתמש מתחייב להימנע לחלוטין מכל ניסיון לאיסוף מידע על האתר, לרבות  באמצעים טכנולוגיים, הפעלה או סיוע לפעולת יישום מחשב או כל אמצעי אחר שמטרתם סריקת ו/או העתקת ו/או אחזור ו/או כריית מידע, להימנע מביצוע ו/או גרימת שינוי כלשהו באתר לרבות  בתכני הגולשים, תכנים פרסומיים ואחרים, ובכלל זה שלא להתערב בקוד המקור של האתר.

כן מתחייב המשתמש להימנע מביצוע פעולות ו/או מחדלים שיש בהם כדי להפריע לפעילות האתר ו/או הגולשים בהם, לרבות בדרך של שיבוש ו/או הפרעה לפעילות מחשב כדוגמת "וירוסים", "תולעים" ויישומים מזיקים אחרים, חדירה לחומר מחשב, עריכת ו/או החדרת תוכנה באופן שעלול לגרום נזק או שיבוש למחשב ו/או חומר מחשב, מחיקת חומר מחשב, הסגת גבול וכיו"ב.

25.המשתמש מתחייב ליידע את החברה, באופן מיידי, על כל אפשרות לפגיעה במשתמשים ו/או בצדדים שלישיים ו/או הפרה קיימת או צפויה של הוראות הדין, עקב ו/או כתוצאה מפעולות המשתמש או פעולות אחרות הידועות לו.

26.המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו שהחברה רשאית לנקוט כנגד משתמש שיפר הוראות תקנון זה בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין, לרבות העברת פרטיו לצדדים שלישיים

 

פרטי המשתמש

 1. המשתמש אינו חייב למסור פרטים כלשהם לחברה ומסירתם תיעשה בהתאם לרצון המשתמש בלבד. מסירת הפרטים מהווה אישור לחברה לעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידי המשתמש בעת רישומו לאתר, לצורך מעקב פנימי ותקשורת עמו הנוגעת לאופן ואפשרויות השימוש השונות באתר ולשימוש מסחרי.
 2. הטיפול בפרטים ובמידע המתקבלים מהמשתמש באתר מתבצע על-פי מדיניות הפרטיות של האתר, כפי שמעודכנת מעת לעת, ואשר מהווה חלק מתנאי השימוש באתר. המשתמש מסכים ומאשר בזאת, באופן בלתי חוזר, את זכותה של החברה למסור מידע ופרטים שמסר לה, במקרה של מיזוג פעילות החברה ו/או האתר עם גורם אחר בתנאי שיישמרו תנאי מסמך מדיניות הפרטיות, או בהתאם לדרישות הדין או הרשויות המוסמכות או מכוח צו שיפוטי, ללא כל צורך בהודעה מוקדמת או בקבלת הסכמה נוספת לכך מאת המשתמש.
 3. החברה רשאית להגביל או לחסום לאלתר את המידע בפני משתמש ו/או אפשרות הגלישה באתר, באופן זמני או קבוע, במידה והמשתמש השתמש במידע בניגוד לדרישות כל דין ו/או בניגוד להוראות תקנון זה או מכל סיבה סבירה אחרת. החברה רשאית למסור את פרטיו האישיים של המשתמש לרשויות מוסמכות או לצדדים שלישיים, במידה ועל פי שיקול דעתה, הנסיבות מצריכות זאת.
 4. החברה רשאית להפעיל ולשלוח אל המשתמש קובצי זיהוי, שיאפשרו לה לזהות את המחשב ממנו המשתמש יוצר גישה אל האתר (כגון "עוגיות") וכן להשתמש במידע המתקבל אצלה בעקבות כך.

 

תוכן גולשים

 1. המשתמש יציע את המוצרים/שירותים המוצעים על ידו ויפרסם את התמורה בה הוא מעוניין, בהתאם לדף ההנחיות באתר. המשתמש מתחייב לספק את המוצר/שרות בשלמותו, כל עוד הפרסום בגינו מופיע באתר.
 2. המשתמש מודע לכך שכל פרטי העסקאות שיבוצעו באתר, שמות המשתמש, הסיסמאות ופרטי המשתמש תהיינה גלויות בפני החברה ו/או נציגיה.
 3. המשתמש מתחייב ביחס לכל מוצר/שרות המוצע על ידו וכל תוכן שהוא מעלה ו/או גורם להצגתו באתר כמו גם בכל דף אינטרנט הקשור לאתר, כי אין שום מגבלה חוקית ו/או חוזית ו/או אחרת המונעת ממנו למכור מוצר/שרות זה או להעלות ו/או לפרסם תכנים אלו.

35.המשתמש מתחייב בזאת לשאת במלוא האחריות למוצר/שרות אותו הוא מציע  ו/או לכל פרסום ו/או מסר ו/או קישור שפעל להעלאתם לאתר לרבות דף אינטרנט הקשור לאתר,  לרבות בגין הוצאת לשון הרע ו/או פגיעה בפרטיות ו/או פגיעה בזכויות קנייניות ו/או חוזיות ו/או הפרת צו שיפוטי או כל דין אחר, והוא פוטר בזאת במפורש את החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, מכל אחריות ו/או חבות בקשר לכך.

במידה והמשתמש לא יוכל לספק את המוצר/שרות המוצע על ידו, מכל סיבה שהיא, ו/או המשתמש יוכרז כמוגבל באמצעים ו/או יינתן צו לכינוס נכסים כנגדו ו/או צו הקפאת הליכים ו/או צו פירוק, עליו להודיע על כך לחברה באופן מיידי. במידה ולא תימסר הודעה מיידית וייגרם נזק לחברה ו/או למשתמש אחר באתר, המשתמש מתחייב בזאת לפצות ו/או לשפות את הניזוק. ובמידת הצורך את החברה ו/או מי מטעמה ו/או עבורה, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק, פגיעה, הפסד, הוצאה, תשלום, אובדן רווחים, אובדן נתונים, אובדן יכולת שימוש, פגיעה במוניטין ובשם הטוב, שייגרמו להם, לרבות בגין שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות, עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של צד שלישי, לרבות רשויות מוסמכות, הנוגעת לפעילות של ו/או של מי מטעמו באתר, לרבות העלאת תוכן גולשים. אין בשיפוי כאמור כדי לגרוע מסעדי החברה על פי דין.

 1. במקרה של מוצרים צד ג' – המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו שהחברה, תפקידה לספק נקודת מפגש לעסקאות בלבד. והיא אינה נושאת בשום מקרה באחריות או חבות כלשהי למוצר המוצע, לטיבו, מהימנותו, נכונותו, שלמותו, עדכניותו, חוקיותו ותפקודו, וכי הם כמובן גם אינם אחראים לכל הסתמכות שתתבצע ביחס למוצר. כל אלו חלים באופן מלא ובלעדי על המשתמשים עצמם. במקרה של קבלת תלונה בגין האמור לעיל, החברה תחליט, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי האם לפעול או כיצד, מבלי שהדבר יטיל על החברה חבות כלשהי.
 2. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להציב תנאים ו/או מגבלות ביחס למוצר ו/או למחוק אותו ו/או להפסיק פעילותו של משתמש לפרק זמן קצוב או לצמיתות, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמלא של החברה, וזאת, בין היתר אך לא רק, בחלוף פרק זמן ו/או עקב חריגה ביחס לתנאי השימוש באתר. מבלי מתן הודעה מוקדמת ו/או נימוק.

 

 1. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אך לא חייבת, לסרב לפרסם ו/או להסיר ו/או לערוך שינויים באופן מלא או חלקי, כל פריט של המשתמש, בין אם טרם הועלה לפרסום ובין אם כבר פורסם, ללא צורך בהסכמת המשתמש או מתן הודעה מוקדמת למשתמש, וזאת, בין היתר, עקב פגיעה באתר ו/או חשש לפגיעה בהוראות תנאי השימוש באתר, הוראות הדין או בזכויות צדדים שלישיים ו/או עקב הוראה של רשויות מוסמכות ו/או מטעמים טכניים, לרבות שינויים טכנולוגיים, וזאת גם אם לא יישמרו גיבויים כלשהם לתוכן גולשים. כל זה , מבלי שיהא עליה להודיע על כך מראש ו/או לתת נימוק לפעולותיה.
 2. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשלב באתר פרסומות מסחריות ואחרות, אשר יתייחסו, במישרין ו/או בעקיפין, לתוכן שהמשתמש פרסם ו/או אף יוצבו בצמוד או בסמוך לתוכן גולשים מבלי שתהא למשתמש שהעלה את התוכן הרלוונטי כל טענה או תביעה בקשר לכך, לרבות בדבר קבלת תמורה כלשהי.
 3. החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע מכל משתמש באשר הוא, מלפעול באתר, במידה ופעילותו או התנהגותו כלפי הפלטפורמה או כלפי משתמשים אחרים אינה מתפרשת באופן חיובי בעיניה.
 4. החברה אינה אחראית בכל דרך לתוכן המתפרסם, לטיב ההצעות, לתוצרים של ההחלפות, לטיב המודעות וההצעות המפורסמות בו. כל ההצעות, ההתכתבויות, ההחלפות והתוצרים של הגולשים באתר זה, נמצאות באחריותם הבלעדית של המפרסמים ושל הגולשים.

 

אחריות מוגבלת

 1. האתר, לרבות השירותים, המידע ותוכן הגולשים, מוצגים למשתמשים as is. החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, אינם אחראים לתוכן המודעות המתפרסמות בו ע"י המשתמשים ו/או תקינות הקישורים המופיעים בתוכן המודעות ואינה אחראית בין במישרין בין בעקיפין להסתמכות המשתמשים האחרים עליהם. ואינה אחראית לטיב המוצר, מועד אספקתו
 2. החברה וספקי המידע פועלים במידת האפשר על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אולם על אף האמור ייתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו אל המשתמש, והמשתמש פוטר בזאת את החברה וספקי המידע, לרבות נציגיהם, עובדיהם, מנהליהם והפועלים מטעמם, מכל אחריות ו/או חבות ביחס לכך.
 3. החברה אינה אחראית לזמינות האתר, השירותים, המידע ותוכן גולשים, לרבות לצורה, לשלמות, לעדכניות, לדיוק הנתונים, להתאמתם למשתמש בטיבם, אופיים, והיקפם, לליקויים אפשריים, לתוכנו של המידע, לאי התאמת הנתונים שיתקבלו במחשב החברה, לנתונים המתקבלים במחשב המשתמש, לאובדן מידע וכיו"ב.
 4. החברה לא תהיה אחראית בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש באתר, לרבות בשירותים, במידע, במוצר שהתקבל, בשימוש במוצר, או באי-השימוש בו ו/או הסתמכות עליו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת איזה מהשירותים המוצעים באתר לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.
 5. האתר כולל גם קישורים שונים לאתרים אחרים, בין היתר באמצעות פרסומות ותוכן גולשים, וכוללים פרסומים מאת אתרים, אנשים וגורמים אחרים שאינם האתר (להלן: "תוכן זר"). מובהר כי החברה, אינה אחראית בכל צורה שהיא לתוכן זר ו/או לכל קישור ו/או פרסום ו/או מידע שלא פורסם על ידי האתר, לרבות התכנים של אתרים אליהם הוצב קישור באתר. כל שימוש בתוכן זר ו/או במידע ממקורות שאינם האתר ו/או הסתמכות עליו יעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש בלבד.

 

 1. החברה רשאית לכלול באתר תכנים מסחריים של צדדים שלישיים, לרבות פרסומות, באנרים, מודעות, מודעות קופצות וכיו"ב. המשתמש פוטר בזאת את החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, מכל אחריות ו/או חבות הקשורה ו/או המתייחסת לתכנים מסחריים שאינם של החברה עצמה.
 2. מובהר למשתמש, כי המידע באתר עשוי להשתנות מעת לעת, וכי תכנים שהופיעו באתר עשויים להימחק ו/או להשתנות ללא הודעה מוקדמת וללא הסכמת המשתמש, וכי החברה אינה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג, שיגרם במקרה כזה.
 3. החברה אינה מתחייבת, כי השימוש במידע האתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, יתקיים בבטחה ללא טעויות או יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים, והמשתמש פוטר בזאת את החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, מכל אחריות ו/או חבות הנוגעת לכך.
 4. המידע המופיע באתר אינו מהווה כל ייעוץ מכל סוג ומין שהוא ו/או המלצה ו/או הזמנה להציע הצעות ואין בו כדי להחליף את שיקול הדעת האישי של הלקוח. שימוש במידע באתר זה הינו על דעת המשתמש ובאחריותו המלאה והבלעדית והחברה לא תישא כל אחריות שהיא ללקוח או כל צד שלישי שהוא בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד של מי מהם. המשתמש מתחייב בזאת לשפות ו/או לפצות את החברה בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או תשלום אשר יוטלו עליה עקב הפרת תנאי השימוש, והמשתמש יישא באחריות הבלעדית המלאה לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד אשר ייגרמו לכל מאן דהוא עקב שימושו באתר.

 

קניין רוחני

 1. מלוא הזכויות באתר, במידע ובתכנים, בשירותים הקשורים לאתר שייכות לחברה, למעט תכנים או שירותים מאת צדדים שלישיים לגביהם יש לחברה זכויות שימוש.

בתוך כך, החברה הנה בעלת זכויות ההפעלה של האתר, ובעלת מלוא הזכויות בפעילות האתר, לרבות עיצובים גרפיים, פיתוחים, טקסטים, תמונות, צילומים, איורים, וידאו, סמלים וסימני מסחר של האתר ו/או אשר מופיעים בו, מאגרי נתונים, מערכות ניהול ופיתוח האתר, תוכנות, יישומים וקודים של האתר.

 1. המשתמש מתחייב כי הוא לא יפרסם ברבים את המידע ו/או כל חלק ממנו לרבות כל מוצר ו/או פלט של המידע, אלא בתנאים כמפורט באתר, בין שהוא מודפס כשרטוט או כדו"ח ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת. כן מתחייב המשתמש כי לא ישכפל, יצלם, יעתיק ו/או ידפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך המידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא, וכן כי לא יסייע לאחרים לעשות כן.

מובהר כי אין להשתמש במידע ו/או בתכנים שבאתרי הקבוצה לצורך יצירת ו/או פרסום לקט, אוסף, תקציר או מאגרי מידע וחדשות.

 1. המשתמש מתחייב שלא לבצע כל שינוי במידע, לרבות שכתוב, עריכה, עיבוד, תקצור, תרגום, העתקה, אחסון, פרסום, הגבלת או הסרת פרסום של המידע או חלק ממנו, ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה אחרת, קיימת ו/או עתידית, וכן שלא להתיר לאחרים לעשות בו שימוש, שלא ליצור עבודות נגזרות, ושלא לבצע עסקאות ו/או התקשרויות עם צדדים שלישיים, בתמורה או שלא בתמורה, במידע או חלק ממנו.

 

מובהר כי העתקה ו/או נטילה שיטתית של מודעות מפרסמים באתר, לצורך פעילות מסחרית ו/או עסקית, או לצורך כל פעילות אחרת שיש בה כדי לפגוע בפעילות החברה, אסורה בהחלט

 

 1. חל איסור לבצע קישור למידע או לתכנים של האתר מאתרים המכילים תכנים פוגעניים, פורנוגרפיים, גזעניים, או המעודדים לאלימות ואפליה, או אשר פועלים בניגוד לחוק או מעודדים פעילות שאינה חוקית.
 2. החברה ו/או האתר רשאים להסיר או לחסום כל קישור לאתר, לפי שיקול דעתם, ולא תהא למשתמש שיצר את הקישור הנ"ל על טענה בקשר לכך.
 3. כל העתקה, הפצה, משלוח, העמדה לרשות הציבור, שידור או פרסום של מידע המאוחסן באתר, שלא הותר במפורש, אסור, אלא אם ניתנה לכך הסכמת החברה מראש ובכתב. לשם פניה לקבלת הסכמה כאמור ניתן לפנות בהודעת דוא"ל לשירות הלקוחות בכתובות:

 

התקשרות משתמש עם צדדים שלישיים

 1. במסגרת השימוש באתר עשוי המשתמש להתקשר עם צד שלישי כלשהו, בין היתר, לצורך קבלת שירותים, לרבות שירותים בתשלום. התקשרות זו של המשתמש עם אותו צד שלישי, גם במקרה שבו השירות קשור לתכני האתר, תעשה אך ורק בין המשתמש לאותו צד שלישי והחברה לא תהיה צד לה.
 2. החברה לא תישא בכל אחריות בנוגע לפעילות ו/או שירותים שמשתמש יקבל מצדדים שלישיים כאמור, או ביחס לכל התקשרות בין משתמש לצד שלישי, גם אם השירות או ההתקשרות נוגעים, במישרין או בעקיפין, לפעילות החברה ו/או האתר.

 

פניות לאתר

 1. אם נתקלת בבעיה או בתקלה בעת ביצוע רכישה או אם לאחר ביצוע רכישה באתר ולפני שהמוצר נשלח אליך תבקש לשנות את פרטי המשלוח עליך לפנות אל נציג החברה באמצעות הדואר האלקטרוני: info@editsteinberg.co.il או בטלפון 052-6871662 ונציג החברה ישתדל לברר את מקור התקלה ולסייע בביצוע ההזמנה או השינוי המבוקש.
 2. משתמש המבקש לבטל את רישומו לשירות הניתן באתר, או המבקש להפנות תלונה ו/או הערה ו/או שאלה כלשהי, יעשה זאת בפניה ברורה במסגרת הודעת דוא"ל אל שירות הלקוחות או התמיכה הטכנית, לפי העניין, לכתובות הבאות:

פניה לשירות לקוחות ופנייה בנושאים טכניים:   info@editsteinberg.co.il

(א)על המשתמש הפונה לציין את שמו המלא, מספר טלפון וכתובת דואר ברורה ליצירת קשר עמו, וכל פרט רלוונטי אחר לצורך בירור פנייתו.

(ב) במקרה שבו מדובר בשירות בתשלום מתבקש המשתמש לציין בפנייתו גם את מספר תעודת הזהות שלו.

(ג) פנייה הנוגעת לשירות או תשלום הנגבה על ידי ספק שאינו החברה או צד ג' כלשהו, אזי על המשתמש לפנות ישירות אל אותו גורם, ולא אל החברה ו/או האתר.

 

ביטול רכישות

ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981. פרק הזמן בו ניתן לבטל עסקה הוא 14 יום מרגע ביצועה ובלבד שהביטול יעשה פחות מ 7 ימים קודם למועד תחילת השירות. בפרק הזמן בו ניתן לבטל עסקה יחויב המבטל בדמי ביטול של 5% מערך העסקה אך לא יותר מ 100 ₪. בפרק הזמן שלאחר 14 יום ממועד ביצוע העסקה או ב 7 הימים קודם למועד תחילת השירות לא ניתן לבטל אותה כלל. מנויים דיגיטליים חודשיים הנמכרים דרך האתר ניתנים לביטול בכל עת, כאשר מרגע הביטול יבוטלו כלל החיובים העתידיים אך לא יינתן החזר על המנוי הקיים.

ביטול רכישת מוצרים דיגיטליים: חומרי קריאה, מנוי לתוכן דיגיטלי, הדרכות, קורסים דיגיטליים וסדנאות אונליין הינם חומרים הניתנים לשכפול ולכן על פי חוק לא יינתן בגינם פיצוי כספי. במידה ואינך שבע רצון עם אחד ממוצרינו יש לפנות אלינו במייל לבירורים ולשאלות נוספות

 

דיוור

 1. המשתמש מסכים ומאשר כי פרטי כתובת/ות הדוא"ל שיימסרו לאתר על ידו, וכן פרטי זיהוי והתקשרות נוספים ישמשו את החברה לצורך דיוור תכנים שונים אל המשתמש מאת האתר ו/או צדדים שלישיים, לרבות דיוור ישיר, ואף שיגור דברי פרסומת שונים. למשתמש תהא נתונה כל העת אפשרות להסיר עצמו מכל אחת מרשימות התפוצה של מסלולי הדיוור השונים, כמפורט על גבי כל הודעת דיוור כאמור, ולא תהא לו כל טענה כלפי החברה בקשר לקבלת דיוור כאמור.
 2. האתר מציע לגולשיו להירשם לרשימת הדיוור. ניתן לבקש לצאת מהרשימה בכל עת באמצעות פנייה לכתובת הדוא"ל: info@editsteinberg.co.il או באמצעות הדיוורים עצמם. הדיוורים עשויים לכלול תוכן שיווקי ופרסומי.

 

תנאים נוספים

 1. החברה רשאית להפסיק את פעילות האתר באופן זמני ו/או באופן קבוע בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש באתר מפעם לפעם, בהתאם לפי שיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתמשים ממועד פרסומם של תנאי השימוש המעודכנים באתר.
 3. מקום השיפוט הבלעדי בכל ענין ומחלוקת בכל הנוגע לפרסומים ו/או שימוש באתר לרבות שירותים הניתנים בקשר עם האתר, יהיה בית המשפט המוסמך בתל-אביב, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל. המשתמש מסכים לכך כי לא תהא תחולה להוראות ו/או לכללי ברירת דין בינלאומיים, ולכן, בכל מקרה, לא יתקיים דיון שיפוטי מחוץ לגבולות מדינת ישראל.
 4. בהתאם לסעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958, וכחוזה נפרד בכתב, מוסכם בזאת על תקופת התיישנות מוסכמת של 6 (שישה) חודשים ממועד ביצוע הפרסום או האירוע נשוא פניית המשתמש, כמועד סופי שבו יוכל המשתמש להפנות אל החברה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה. במקרה של פרסום חוזר ונשנה, יתחיל מועד תקופת ההתיישנות ממועד הפרסום המקורי. המשתמש מתחייב שלא להפנות אל החברה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לאחר תקופת ההתיישנות המוסכמת. פעולה של המשתמש בניגוד להתחייבותו ו/או התייחסות של החברה לפעולתו של המשתמש, ככל שיהיו, לא יהא בהם כדי לגרוע מטענת ההתיישנות של החברה. מוסכם, כי הוראת סעיף זה תגבר על כל הוראת דין אחרת.
 5. המשתמש מסכים כי אין לפרש את הניסוחים בתקנון זה באופן מצמצם כנגד החברה, וזאת בין היתר לנוכח השינויים התכופים בתחום האינטרנט והסתמכות החברה על תקנון זה. כל זכות שלא הוקנתה במפורש למשתמש שמורה לחברה.

 

 1. אם ייקבע כי סעיף כלשהו בתקנון הינו נטול תוקף משפטי ו/או לא ניתן לאכיפה, יש לראות את הסעיף כאילו הוחלף בסעיף חוקי ואכיף, שתוכנו הינו הקרוב ביותר לכוונת הסעיף המקורי, וזאת ללא השפעה על תחולתן המחייבת והאכיפה של יתר סעיפי התקנון.
 2. כל וויתור, דחייה, ארכה או הקלה מצד החברה כלפי המשתמש לא יהוו תקדים, לא יפעלו לחובת החברה ולא ייחשבו כוויתור על זכויותיה על פי התקנון, למעט במקרה של וויתור מפורש, המתייחס ספציפית, בכתב, להוראות התקנון.
 3. תקנון זה יחול לטובת החברה והפועלים מטעמה ו/או עבורה. החברה רשאית להעביר ו/או להסב את תקנון זה, ו/או הזכויות ו/או החובות הכלולות ו/או הנובעות ממנו, באופן מלא או חלקי, ליחיד, תאגיד או כל גוף משפטי חוקי, לרבות חברת אם, חברת בת, חברה קשורה, על דרך של העברה, מכירה, הקניה, מיזוג, פיצול, איחוד ועוד, ללא צורך בהודעה מוקדמת או בהסכמת המשתמש.
 4. השימוש באתר כפוף ומותנה בהסכמת המשתמש לאמור בתקנון זה. השימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמש לתנאים אלה. המשתמש מצהיר ומאשר בזאת כי תנאי השימוש באתר ידועים לו וכי הוא מתחייב לפעול על פיהם.
 5. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.
 6. מובהר בזאת, כי רק האמור בתקנון זה יחייב את החברה.
 7. הגלישה והשימוש באתר הנם אך ורק בכפוף לעמידה בכל תנאי השימוש באתר לפי תקנון זה.
דילוג לתוכן